Akademia letnia. Dobry nauczyciel-lepszy uczeń jest jednym z trzech priorytetowych działań edukacyjnych naszej Fundacji, obok portalu Teka Edukacyjna oraz konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

 

ODBIORCA. Interdyscyplinarne  wykłady i warsztaty kierowane są do czynnych nauczycieli szkół średnich, o profilu humanistycznym, głównie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

ZASIĘG. Zapraszamy nauczycieli z całej Polski. Wybór uczestników nastąpi po przesłaniu wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Akademia Letnia Formularz rekrutacyjny 2019

Akademia Letnia Regulamin 2019

Akademia Letnia Harmonogram 2019

TERMIN. Tegoroczna VIII edycja projektu pt. Akademii Letnia. Dobry nauczyciel-lepszy uczeń odbyła się w dniach  30.06.-07.07.2019 r.

Projekt zrealizowany został w Gdańsku, w mieście unikatowym pod względem historycznym, kulturowym i społecznym. Zajęcia studyjne – w formie wykładów i warsztatów – odbywały się w Europejskim Centrum Solidarności oraz historycznej Sali BHP, zajęcia terenowe – spacery edukacyjne i gry –  w przestrzeni miejskiej.

PODSTAWA PROGRAMOWA.

Zagadnienia z historii Polski realizowane podczas zajęć Akademii Letniej znajdują swoje odzwierciedlenia w  nowych podstawach programowych kształcenia ogólnego z historii dla czteroletnich liceów i pięcioletnich techników; mających obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020. Tym samym wybrane elementy szkolenia będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli podczas m.in. omawiania następujących treści nauczania (wymagań szczegółowych):

LV – Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce (1944–1948).

LVI – Stalinizm w Polsce i jego erozja.

LVII – Polska w latach 1957–1981.

LVIII – Dekada 1981–1989.

W trakcie trwania Akademii Letniej omówione również zostały wybrane zagadnienia dotyczące warsztatu dydaktyczno-metodycznego nauczyciela (m.in. zasady konstruowania historycznych gier dydaktycznych, opracowania

Niewątpliwym atutem szkolenia proponowanego w ramach Akademii Letniej jest blok zajęć warsztatowych poświęconych zasadom komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacji nauczyciel-uczeń. Zajęcia te wpisują się wprost w  misję i założenia Akademii Letniej, która brzmi „Dobry nauczyciel – lepszy uczeń”.

PROGRAM I JEGO CHARAKTERYSTYKA

Siedmiodniowy kurs obejmuje 40 godzin zajęć, podczas których nauczyciele przedmiotów humanistycznych, przede wszystkim historii i wiedzy o społeczeństwie podnosili swoje kwalifikacje obejmujące kompetencje twarde – wiedzę specjalistyczną z zakresu historii lat 1956-1989 i miękkie istotne z punktu widzenia przekazywanej wiedzy -umiejętności dobrej komunikacji, szacunku w budowaniu relacji uczeń – nauczyciel.

Podczas monograficznych wykładów oraz warsztatów z zakresu historii Polski lat 1956-1989 zrealizowane zostały m.in. zagadnienia dotyczące:

– totalitaryzmu,

– kryzysów i przełomów społeczno-politycznych (Polskie Miesiące),

– opozycji antykomunistycznej,

– historii ruchu społecznego a następnie NSZZ „Solidarność”,

– represji wobec Kościoła i duchowieństwa,

– gospodarki centralnie sterowanej i socjalistycznej kultury i sztuki,

–  roli emigracji i kultury niezależne,

– infografiki historycznej; wykorzystywania obrazu i filmu w nauczaniu historii.

Ważnym elementem uzupełniającym zdobytą wiedzą merytoryczną była edukacja w miejscach pamięci, przybliżająca ikonosferę Gdańska i ważne dla jego współczesnej historii obiekty (sala BHP, ECS) oraz miejsca teren Stoczni Gdańskiej (obecnie teren postoczniowy).

Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje

DEV: TRU STUDIO GRAFIKA: BANG BANG DESIGN
ODWIEDŹ TEŻ : TEKA EDUKACYJNA OLIMPIADASOLIDARNOŚCI
Akademia Letnia

Akademia Letnia